Cổ Trang

Vân Chi Vũ (My Journey to You)
Hoàn tất (24/24) Tập
Liên Hoa Lâu (Mysterious Lotus Casebook)
Hoàn tất (40/40) Tập
Trần Duyên (Divine Destiny)
Hoàn tất (36/36) Tập
Trường Phong Độ (Destined)
Hoàn tất (40/40) Tập
Liên Thành Quyết
20/20 Tập