Trung Quốc

Trò Chơi Trí Mệnh (The Spirealm)
Hoàn tất (78/78) Tập
Phệ Tâm (Broken the Heart)
Hoàn tất (22/22) Tập